Promocje
Lampa boho Venu Papua
Lampa boho Venu Papua
480,00 zł 384,00 zł
szt.
Lampa boho Omaki Papua
Lampa boho Omaki Papua
465,00 zł 372,00 zł
szt.
Lampa boho Hanoi Papua
Lampa boho Hanoi Papua
565,00 zł 452,00 zł
szt.
Lampa boho Bali
Lampa boho Bali
535,00 zł 428,00 zł
szt.
Lampa boho Kasumba
Lampa boho Kasumba
430,00 zł 344,00 zł
szt.
Lampa  boho Kayuara Riau
Lampa boho Kayuara Riau
495,00 zł 396,00 zł
szt.
Lampa boho Pandera Papua
Lampa boho Pandera Papua
380,00 zł 304,00 zł
szt.
Lampa boho Polewali Sulawesi
Lampa boho Polewali Sulawesi
470,00 zł 376,00 zł
szt.
Lampa boho Morotai Maluku Large
Lampa boho Morotai Maluku Large
575,00 zł 460,00 zł
szt.
Lampa boho Morotai Maluku Medium
Lampa boho Morotai Maluku Medium
495,00 zł 396,00 zł
szt.
Lampa boho Morotai Maluku Small
Lampa boho Morotai Maluku Small
410,00 zł 328,00 zł
szt.
Lampa boho Kolowa Sulawesi
Lampa boho Kolowa Sulawesi
540,00 zł 432,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin

Obowiązuje od 04 listopada 2019 roku

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

1.3. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.6. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.7. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.cocobamboo.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę.

1.8. SPRZEDAWCA – Katarzyna Borowik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą COCOBAMBOO Katarzyna Borowik (adres prowadzenia działalności: ul. Milenijna 43 lok. 2, 03-130 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5542210239, REGON 384763861, adres poczty elektronicznej: kontakt@cocobamboo.pl, adres strony internetowej: www.cocobamboo.pl, numer telefonu: +48 796 923 664 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.9. STRONA – Sprzedawca lub Klient.

1.10. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: - urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (z włączonym JavaScript) typu:

Przeglądarki na komputerach desktop:

•Google Chrome w wersjach wyższych od 30

•Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30

•MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych

•Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych

•Opera w wersjach wyższych od 30

•Safari w wersjach wyższych od 7

Przeglądarki na urządzeniach mobilnych:

•IOS Safari w wersji 8 i wyższych

•Android w wersjach wyższych od 4.4

•Blackberry w wersji 10 i wyższych

•Opera Mobile w wersjach wyższych od 12

•Android Chrome w wersji 62 i wyższych

2.5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi produktu bez wad.

2.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.8. Składanie zamówień na Produkty jest możliwe bez zakładania konta Klienta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT w wysokości 0%. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z wybraną formą przesyłki i cennikiem zawartym na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. W celu złożenia Zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu, skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.

3.5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia i dostawy Produktu:

- imię i nazwisko,

- adres (ulica, numer domu miejscowość wraz z kodem pocztowym),

- numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (za pomocą których Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w sprawie realizacji jego zamówienia),

- produkt,

- liczbę Produktów,

- sposób płatności,

- sposób dostawy.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia.

3.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: „ZAMAWIAM”

3.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). 

3.8. Dokonując zakupu nabywca udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy o dostarczenie towaru z firmą dostarczającą przesyłki.

4. DOSTAWA

4.1. Przy płatnościach kartą Produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych licząc od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4.3. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym kwota odpowiadająca cenie sprzedaży i kosztom przesłania Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.

W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.

4.4. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta.

4.5. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.6. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna na stronie Sklepu internetowego www.cocobamboo.pl podczas składania zamówienia.

4.7. Zamówienia dostarczane są przez firmy kurierskie DPD, poprzez Paczkomaty InPost oraz usługę Paczka w Ruchu.

4.7.1 Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):

•Paczkomaty InPost - 13 zł,

•Kurier DPD – 16 zł

•Paczka w Ruchu – 9 zł

• Poczta Polska (Kurier 48) – 12 zł

• Poczta (Express 24) – 17 zł

4.7.2. Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

•Paczkomaty InPost – 1 do 2 dni roboczych od nadania,

•Kurier DPD – 1 dzień roboczy od nadania,

•Paczka w Ruchu – 2 do 3 dni roboczych od nadania,

• Poczta Polska (Kurier 48) – 1 do 2 dni roboczych od nadania,

• Poczta (Express 24) –  1 dzień roboczy od nadania,

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. przy użyciu systemu Płatności Shoper obsługiwanego przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590. 

Dostępne formy płatności:


Karty płatnicze:

•Visa

•Visa Electron

•MasterCard

•MasterCard Electronic

•Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.1.2. przy użyciu systemu płatności Przelewy24 obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 15 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.

6.2. Termin 15 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.

6.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt 7.1. dostępny jest TUTAJ.

6.4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

6.5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego przesyłką nadaną na swój koszt.

6.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przy zakupie Produktu przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 6.6. powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.) lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

6.8.1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

6.8.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6.8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6.8.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6.8.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.8.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.8.7. zawartej w drodze aukcji publicznej;

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilny. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

7.2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub e-mail kontakt@cocobamboo.pl z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego dostępnego TUTAJ.

7.3. Zalecamy podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

7.4. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy na adres podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego zakupiony Produkt wraz dowodem zakupu. Zalecamy w związku z tym uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą.

7.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.6. Odpowiedź sprzedawcy jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7.7. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.8. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: - Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą; - Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. - Konsument ma możliwość zwrócenia się o rozwiązanie ewentualnego sporu z wykorzystaniem wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów na platformie ODR - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

8. DANE OSOBOWE

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu www.cocobamboo.pl jest Katarzyna Borowik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą COCOBAMBOO Katarzyna Borowik (adres prowadzenia działalności: ul. Milenijna 43 lok. 2, 03-130 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5542210239, REGON 384763861, adres poczty elektronicznej: kontakt@cocobamboo.pl, adres strony internetowej: www.cocobamboo.pl, numer telefonu: +48 796 923 664 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

8.2. Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez epruf (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – zawarcie umowy sprzedaży lub świadczenie usługi elektronicznej, a w przypadku danych przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

8.3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.

8.4. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Sprzedawcę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych): (1) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Sprzedawcę, (2) podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Sprzedawcy w celu realizacji przez niego obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a osobą składającą zamówienie, w szczególności w zakresie: obsługi transakcji, obsługi finansowo – księgowej, obsługi klienta (telefonicznej i e-mailowej), (4) podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostawy Produktów (5) podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu płatności online, (6) podmiotom będące dostawcami Sklepu internetowego w zakresie realizacji usług reklamacyjnych i zwrotów, (6) podmiotom opiniotwórczym, (7) podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w akcjach handlowych i promocyjnych – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

8.5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomość e-mail na kontakt@cocobamboo.pl lub pocztą tradycyjną na adres COCOBAMBOO Katarzyna Borowik, ul. Milenijna 43 lok. 2, 03-130 Warszawa. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. FAKTURA ELEKTRONICZNA

9.1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Produktów automatycznie zgłasza żądanie otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego. Jednocześnie, wyraża on zgodę na otrzymywanie faktury (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

9.2. Faktura elektroniczna będzie przesyłana jako załącznik w formacie PDF (Portable Document Format) do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Format PDF (Portable Document Format) gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. W celu spełnienia obowiązku czytelności i integralności treści faktury, system poprzez wprowadzone systemy kontrolne zapewnia, że dane pierwotnie wprowadzone na fakturze nie zostały zmienione - istnieje możliwość sprawdzenia daty ostatniej modyfikacji. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze Sprzedawcy – dotyczy to zarówno faktur jak i faktur korygujących oraz duplikatów. Dowodem dostarczenia wiadomości zawierającej fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, będzie automatyczne potwierdzenie doręczenia wygenerowane przez serwer pocztowy Klienta.

9.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem podania przez Klienta nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty prawa korzystania przez Klienta ze wskazanego adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna jako spam; braku dostępu Klienta do połączenia internetowego; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna; uznania przez Klienta załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

9.4. Akceptacja Klienta w przedmiocie przesyłania faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach problemów technicznych uniemożliwiających przesłanie faktur w formie elektronicznej. Sprzedawca może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od niego zawiesić lub zakończyć przesyłanie faktur elektronicznych.

9.5. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który przesyłane są faktury elektroniczne lub zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych poprzez przesłanie wiadomości na adres kontakt@cocobamboo.pl. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

10.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

10.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

10.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

10.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>.

10.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

10.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

10.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego. Link do regulaminu

11.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.

11.5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na Stronie Sklepu Internetowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl